Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Destruktion av biologiskt material

SVA:s förbränningsanläggning kremerar små och stora djur. Här destrueras också allt material från SVA:s obduktioner. Vi tar även emot biologiskt avfall från andra kunder och organisationer.

Foto:SVA

SVA driver sedan årsskiftet 2000/2001 en förbränningsanläggning. Anläggningen är  integrerad i patologiverksamheten. Här kremeras allt material från SVA:s obduktionsverksamhet. Även biologiskt avfall från stora delar av landets sjukhus, djur och djurdelar från SLU:s obduktionsavdelning samt från veterinärverksamheter i Mälardalen tas om hand här. 

Ett transportdokument (pdf) måste fyllas i vid varje leverans och skickas med. Dokumentet kan även fyllas i vid inlämnandet. 

Pris: 17 kr/kg (exkl. exp.avgift och moms).

Vi tar emot både små- och stora djur för kremering/separatkremering, se vidare under "allmän kremering" och "separatkremering".

För anpassning till nya miljökrav från EU har ett stort arbete för att förbättra reningen av luften utförts. Arbetet var klart våren 2006 då en invigning hölls. I och med ombyggnationen har SVA minskat redan små utsläpp av försurande ämnen.  En del av den värme som produceras tas om hand.

Transport av animaliska biprodukter för kremering/destruktion (djurkroppar och biprodukter av slaktade djur)

För dig som lämnar avfall som består av eller innehåller komponenter från djurriket som inte är livsmedel – alltså animaliskt avfall –  eller djurkroppar för kremering gäller särskilda regler enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Information om detta regelverk finns på Jordbruksverkets webbplats.

Enligt förordningen gäller bland annat särskilda bestämmelser om förpackning och märkning av djuret. Här finns även bestämmelser om att en särskild blankett ”Handelsdokument" (pdf, hämtas på Jordbruksverkets webbplats) för transport skall följa med biprodukten/djurkroppen. Handelsdokumentet ska bifogas tillsammans med SVA:s transportdokument för klassificering av önskad tjänst samt avfallskod.

Har du frågor kring det här regelverket var vänlig kontakta Jordbruksverket direkt.

Fortsatt miljöförbättringsarbete

Som ett led i SVA:s miljöarbete att minska SVA:s bidrag av koldioxid till den globala uppvärmningen använder SVA Biodiesel RME som stödbränsle vid anläggningen. Biodiesel RME uppfyller EU-kraven enligt EN 142 14. Produkten är gjord på raps, odlad i Europa. 

Vi har tillstånd att förbränna 1200 ton per år men för närvarande förbränns drygt 659 ton per år.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls