Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

PCR-metoden

"PCR-metoden letar upp nålen i höstacken, och bygger en ny stack av nålar..."

SVA utför ett stort antal PCR-analyser. Foto: Magnus Aronson.

 

Förkortningen PCR står för Polymerase Chain Reaction(polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial. 

Analysprincip

Med PCR-metoden spårar man ett smittämnes arvsmassa (deoxiribonukleinsyra, DNA eller ribonukleinsyra, RNA) genom att korta startsekvenser av specialdesignat DNA, så kallade primers, blandas med provet tillsammans med en mix av kemikalier och nukleotider (DNA-byggstenar). Om smittämnet finns i provet kommer dessa primers att fästa vid två specifika punkter på smittämnets arvsmassa. Primrarna fungerar sedan som startpunkter för ett enzym (DNA-polymeras) som, med hjälp av kemikaliemixen och nukleotiderna, kopierar den mellanliggande DNA-strängen i en cyklisk process till dess en tillräckligt stor mängd kopior har skapats för att de ska kunna mätas. För varje cykel fördubblas antalet kopior av DNA-strängen mellan primrarnas fästpunkter. Efter 40 cykler har många miljarder kopior bildats. Kopieringsprocessen sker i ett förprogrammerat temperaturprogram i en PCR-maskin. Tack vare kopieringen kan PCR-metoden användas för att spåra mycket små mängder av smittämne i ett prov.

Avläsning

Det finns flera sätt att påvisa den kopierade arvsmassan (DNA) men i alla metoder används någon form av infärgning, där DNA märks med ett fluorescerande färgämne. Ett vanligt sätt är att PCR-maskinen är kopplad till en dator som visar resultatet i form av kurvor i ett diagram, så kallad realtids-PCR.

Frågeställning

Förutsättningen för en PCR-analys är en bestämd frågeställning, det vill säga man måste veta vad man letar efter, eftersom primrarna konstruerats för att hitta ett bestämt smittämne. Det är dock möjligt att kombinera flera specialdesignade DNA-primers till ett PCR-paket så att flera smittämnen kan sökas i ett och samma provmaterial. Ett exempel på detta är undersökningspaketet ”Luftvägspaket hos häst” där fem olika virus kan sökas från en och samma provtagningspinne. Liknande paket finns bland annat för kastning hos häst och luftvägsproblem hos hund.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls