Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

MRSP

Bakterien Staphylococcus pseudintermedius förekommer framförallt på huden hos hundar. S. pseudintermedius kan ibland orsaka sjukdom och vanligast är ytliga infektioner. Många S. pseudintermedius producerar enzymet penicillinas och är därmed resistenta mot penicilliner och aminopenicilliner. Meticillinresistenta S. pseudintermedius (MRSP) är resistenta mot alla beta-laktamantibiotika, det vill säga alla penicilliner, även cefalosporiner. Resistensen beror på en förändring i strukturen av det protein som beta-laktamantibiotika normalt ska binda till. Denna förändring kodas av en gen som kallas mecA. Genen finns även hos de flesta meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) samt hos meticillinresistenta koagulasnegativa stafylokocker.

Sedan 2006 har MRSP rapporterats i ökande antal hos hund i Sverige och övriga Europa. Vid enstaka tillfällen har MRSP även påvisats hos katt och friska smittbärare av MRSP förekommer också bland djur. Människor blir normalt inte sjuka av MRSP, om än enstaka fall finns beskrivna [1]. Efter kontakt med infekterade djur kan människor bära bakterien på huden och kan då också sprida den till andra djur.

I Sverige har MRSP hos hundar företrädesvis isolerats från infektioner i operationssår och från hudinfektioner. En svensk studie av Ulrika Windahl visar att hundar fortsatt kan bära på MRSP under en tid efter en infektion, mediantiden var 11 månader [2]. Bärartiden påverkades inte av om hunden hade sår och/eller hudinflammation/infektion (dermatit). Förlängd bäraratid sågs däremot hos hundar som fick > 3 veckors behandling med ett antibiotikum som MRSP var resistent mot, jämfört med hundar som behandlades kortare tid. Mer forskning behövs för att kunna avgöra vilken risk bäraren utgör för vidare spridning av bakterien i hundpopulationen samt vilken risk en bärare utsätts för om den skulle opereras. Människor som bär på MRSA (obs ej MRSP) utan symtom löper en högre risk att få en infektion med MRSA om de till exempel genomgår ett kirurgiskt ingrepp.

Majoriteten av de MRSP som isolerats i Sverige har varit multiresistenta (resistenta även mot ett flertal andra antibiotika). De verksamma veterinärmedicinskt godkända substanserna är därför få och resistensutveckling även mot dessa vore inte osannolikt. Det är viktigt att spridning och ytterligare resistensutveckling motverkas. Spridning av MRSP förebyggs med vårdhygien.

I Sverige ska fynd av MRSP och andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker hos djur anmälas till Länsstyrelse och till Jordbruksverket (SJVFS 2013:23; "K4"). Misstänkta isolat från indexfall av denna resistenstyp ska verifieras med molekylärbiologiska metoder enligt K4. Det görs kostnadsfritt av SVA om isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi och åtföljs av speciell remiss Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS (pdf). Mer information om kriterier för indexfall etcetera, se K4 eller Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS.

Därutöver gäller följande:

  • Djurägare till en patient med MRSP bör uppmanas att inför veterinärbesök informera om att djuret har eller har haft en infektion med MRSP. Detta för att minska risken för smittspridning och för att djuret ska få en korrekt behandling.
  • Patienter med MRSP bör om möjligt undvika kontakt med andra patienter.
  • Antibiotikabehandling av en patient med MRSP bör undvikas för att minska risken för ytterligare resistensutveckling.
  1. van Duijkeren E, Catry B, Greko C, Moreno MA, Pomba MC, Pyorala S, Ruzauskas M, Sanders P, Threlfall EJ, Torren-Edo J et al: Review on methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius. J Antimicrob Chemother 2011, 66(12):2705-2714.
  2. Windahl U, Reimegard E, Holst BS, Egenvall A, Fernstrom L, Fredriksson M, Trowald-Wigh G, Andersson UG: Carriage of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius in dogs--a longitudinal study. BMC veterinary research 2012, 8:34.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls