Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Obduktion av fjäderfä

Obduktion av en höna på SVA. Foto: Désirée Jansson/SVA

SVA tar emot alla typer av fåglar för obduktion. Fjäderfän, till exempel höns, kalkoner, tamankor, tamgäss, vaktlar, prydnads fasander och strutsar obduceras av fjäderfäveterinärer på SVA.

Andra tama fåglar (till exempel burfåglar) och vilda fåglar obduceras av veterinärer på patologi och viltsjukdomar.

Fjäderfäobduktioner

För att ta reda på vilken sjukdom som drabbat en fjäderfäbesättning är det ofta nödvändigt att obducera ett eller flera djur (max fem djur). Orsaken är att fåglar ofta visar otydliga och ospecifika sjukdomssymptom. Många fjäderfäsjukdomar kan enbart diagnostiseras genom obduktion.

Obduktioner kan förutom att visa vilken typ av sjukdom det rör om även ge ledning till hur man ska gå vidare med andra undersökningar. Obduktionen kan kompletteras med mikroskopisk undersökning och ibland även med provtagning för att påvisa olika sjukdomsframkallande ämnen (bakterier, parasiter eller virus). 

På SVA obduceras både fjäderfän från stora kommersiella besättningar och från små hobbyflockar, se viktig information om hobbyfjäderfän nedan. Varje år undersöker vi mellan 900 och 1200 fåglar genom obduktion och/eller mikroskopisk undersökning. Drygt 90 procent av obduktionsfallen utgörs av höns.  

Hur skickar man fåglarna för obduktion?

En förutsättning för att en obduktion ska kunna ge svar på varför en fågel varit sjuk eller dött är att den kommer fram till SVA i gott skick. Välj djur som visat tydliga symtom på sjukdom eller dött nyligen och håll dem kylda före transporten. Frysta fåglar är mindre lämpliga för obduktion. Skicka gärna flera fåglar (kommersiella besättningar max fem djur och hobbybesättning max tre djur, i annat fall debiteras en extra djurägaravgift) eftersom en enstaka fågel kan ha dött av något annat som inte har med flockproblemet att göra.

Döda fjäderfän som ska skickas för obduktion ska förpackas noggrant (se instruktion för att skicka in djurkropp och packa djurkropp). För att försändelsen ska komma fram till SVA kan PostNord användas (max 20 kg), beställ tjänsten PostNord Parcel.
Observera att vanliga paket inte levereras till SVA. 

Förpackningsmaterial för fjäderfäkroppar för obduktion beställs kostnadsfritt från SVA (beställ transportkartonger här).

En noggrant ifylld remiss (pdf) är av stor vikt för fjäderfäveterinärer och kan underlätta och snabba på diagnosen.

Remissen bör innehålla följande uppgifter:

 • Djurägarens namn, adress, telefon och e-postadress
 • Uppgift om insändande veterinär (gäller ej hobbyfjäderfä)
 • Uppgifter om djuren: hybrid eller ras, ålder, antal fåglar i flocken, eventuell märkning
 • Ange inhysningssystem (gäller värphöns)
 • Ange om det är ett enskilt djur som drabbats, eller om flera djur eller hela fjäderfäflocken drabbats
 • Beskriv sjukdomsförloppet, särskilt symtom och dödlighet och eventuellt sänkt äggproduktion, foder- och vattenkonsumtion
 • Uppgifter om tidigare sjukdomsproblem i flocken
 • Ange vem som ska betala fakturan.

Insändning av levande fjäderfä

Vi tar i undantagsfall mot levande fjäderfän som avlivas och obduceras på SVA. Kontakta alltid obducerande fjäderfäveterinär innan levande fjäderfän skickas för obduktion.

Hur får man svar?

Vi lämnar oftast ett preliminärsvar efter obduktionen via e-post, telefon eller brev. Det slutgiltiga svaret skickas via e-post (eller brev om e-postadress saknas) och som regel är slutgiltiga svaret klart inom två arbetsveckor, kan eventuellt ta längre tid beroende på behov av kompletterande undersökningar.

Prislista för fjäderfäobduktioner på SVA
Priser för obduktion av fjäderfä hittar du i SVA:s prislista (sökväg: Analyser, Fjäderfä och Patologi).

Reducerad obduktionskostnad för kommersiella fjäderfäbesättningar
Fjäderfän från kommersiella besättningar kan få reducerat pris för fjäderfäobduktioner under förutsättning att fåglarna remitteras in av en veterinär och problemet är ett flockproblem. För mer information och kostnader för obduktion (djurägaravgift), se Gård & Djurhälsan. Transporten till SVA betalar insändaren.

Kontakta SVA:s fjäderfäveterinärer innan fåglarna skickas in, på telefon 018-67 40 00.

Nya regler 2018 för ekonomiskt stöd för obduktion av hobbyfjäderfän

Djurägare med hobbyfjäderfän kan få ekonomiskt stöd (statligt obduktionsanslag) för obduktionskostnaden om fåglarna lämnas in till något av de tre laboratorier som utför fjäderfäobduktioner (SVA i Uppsala, Animalycen AB i Skara eller Gård & Djurhälsan i Kristianstad). Det ekonomiska stödet kommer från Jordbruksverket och administreras av rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan. Syftet med det statliga obduktionsanslaget är att samla information om vilka sjukdomar som förekommer i landet.

För att få utnyttja obduktionsanslaget för hobbyfjäderfän finns en överenskommelse mellan Gård & Djurhälsan och laboratorierna. Hobbybesättningar med flockproblem är berättigade till ekonomiskt stöd. Med flockproblem menas att minst tre fåglar i besättningen ska ha insjuknat eller dött under den senaste månaden. Laboratorierna tar även emot enstaka avlivade eller döda fjäderfän för obduktion men då får djurägaren stå för hela kostnaden själv.

För djurägare som är berättigade till ekonomiskt stöd är kostnaden 494 kr för obduktion och mikroskopisk undersökning (exklusive expeditionsavgift och moms) för upp till tre fjäderfän. Bakteriologisk undersökning kan också ingå om obducerande veterinär bedömer att det behövs för att ställa diagnos. Observera att kostnaden för transport till laboratoriet och eventuella uppföljande undersökningar tillkommer (till exempel analys avseende Mycoplasma) och bekostas av djurägaren.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls