Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fodersäkerhet

Foder till djur måste vara säkert. Detta slås fast i Förordning (EG) 178/2002, som ju gäller som svensk lag. Där står bland annat att: ”Foder får inte släppas ut på marknaden eller ges åt livsmedelsproducerande djur om det inte är säkert.” och att foder inte får ” ha en negativ effekt på människors eller djurs hälsa” eller ”leda till att livsmedel från ett livsmedelsproducerande djur inte är säkert som människoföda”.

SVA arbetar med fodersäkerhet på olika sätt. Vi arbetar nära Jordbruksverket med frågor om foderlagstiftning på EU-nivå och nationellt. SVA gör de riskvärderingar som är en grund för den offentliga foderkontrollen som utförs av Jordbruksverket och länsstyrelserna, Vi ger råd och utför konsulttjänster i foderbranschen. SVA har också avancerad kemisk instrumentering och gör analyser av bland annat mykotoxiner och läkemedel i foder.

Fodersäkerhet kan delas in i huvudsakligen kemiska och mikrobiologiska faror (bakterier / mögelsvampar), till det kommer fysikaliska faror, det vill säga främmande föremål som kan vara skadliga. Till de mikrobiologiska farorna räknas patogena bakterier som exempelvis salmonella och klostridier. Bland kemiska faror (kontaminanter) märks tungmetaller, dioxiner, PCB, samt mykotoxiner (mögelgifter) och algtoxiner som är kemiska faror av mikrobiologiskt ursprung.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls