Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hygieniska faror i foder

Foder kan innehålla oönskade kemiska ämnen,  oönskade fysikaliska föremål eller oönskade mikroorganismer som kan tillväxa i och/eller spridas via djurfoder. För att säkerställa fodersäkerheten krävs kunskaper om de risker som är förknippade med de aktuella råvarorna och vid produktion, lagring och hantering av den aktuella foderprodukten. För att på ett systematiskt sätt identifiera och förebygga riskerna för en foderprodukt används HACCP- principerna. Detta är samma verktyg som används inom livsmedelsproduktionen. 

Mikrobiologiska, kemiska eller fysikaliska risker kan uppkomma vid till exempel:

 • Användning av råvaror med nedsatt kvalitet
 • Felaktig process där oönskade kemiska ämnen bildas
 • Bristfällig torkning
 • Kondensutfällning
 • Otillräckliga eller felaktiga rengöringsrutiner
 • Förekomst av skadedjur
 • Tekniska problem vid tillverkningen
 • Förorening vid leverans till kund, till exempel via transporter
 • Otillräckliga eller felaktiga hygienrutiner
 • Annat

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls