Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

MRSA hos häst

Infektion med den antibiotikaresistenta bakterien meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) har påvisats hos 40-talet hästar i Sverige mellan 2007 och 2017. Vanligast hos häst är hud- och sårinfektioner. Restriktiv användning av antibiotika och basal hygien vid sårvård sänker smittrisken. 

 • Anmälningspliktig: Ja
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

MRSA hos häst finns över hela världen. I Norden är dock förekomsten av MRSA hos häst (och andra djur) relativt sett låg jämfört med många andra länder. Vanligast hos häst är MRSA-infekterade sår, framför allt i sår efter operation. Under 2017 rapporterades även om MRSA från livmoderprov i Sverige. De första rapporterade fallen i världen av MRSA hos hästar var för övrigt från livmoder. Misstänkt källa angavs vara en hingst med ett MRSA-infekterat sår på ett framben.

Läs mer om meticillinresistent S. aureus.

Generella råd

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som smittar genom direktkontakt. Men även indirekt smitta, framför allt via människors händer anses ha betydelse. Handhygien (handtvätt med efterföljande handdesinfektion) är därför viktig före och efter kontakt med sår och hudförändringar och vid skötsel av MRSA-infekterade hästar.

Restriktiv antibiotikaanvändning minskar risken för spridning av MRSA. Kontakta veterinär för bedömning och eventuell provtagning om du har en häst med ett svårläkt sår.

För fler generella råd för att minska risken för överföring av smittsamma infektioner hos häst, se ”Om en smitta drabbar stallet - Checklista" (pdf).

Råd om hantering av MRSA-infekterad häst

 • Isolera den MRSA-infekterade hästen från övriga hästar.
 • Rör det sig om infekterade sår, täck dessa med förband när den infekterade hästen flyttas eller motioneras.
 • Låt, om möjligt särskild person sköta den infekterade hästen.
 • Tvätta och desinfektera händerna före och efter kontakt med en infekterad häst (rekommendationen gäller generellt för infekterade hästar för att förhindra smittspridning, som exempelvis kvarka).
 • Använd alltid handskar vid hantering av ett infekterat sår (rekommendationen gäller generellt vid infekterade sår, inte bara MRSA). Desinfektera händerna före och efter användning av handskar.
 • Använd särskild rock/overall och skor (skyddskläder och skoskydd) vid direktkontakt med en infekterad häst, alternativt byt kläder efter direktkontakt.
 • Använd helst separata redskap och utrusning till en infekterad häst.
 • Rengör och desinfektera redskap, utrustning och inredning som använts till en infekterade häst.
 • Rengör och desinfektera utrymmen där den infekterade hästen har vistats och där smitta kan ha överförts till miljön.
 • Rengör och desinfektera personlig utrustning som använts vid skötseln av den infekterade hästen. Tvätta kläder i 60°C eller mer.
 • Om du själv utvecklar sår eller bölder kontakta sjukvården och berätta att du har haft kontakt med en MRSA-infekterade häst . Länk till Folkhälsomyndighetens information om MRSA.
 • Kontakta veterinär för bedömning och provtagning om misstanke finns att någon annan häst har blivit smittad.

Lagstiftning

I Sverige ska fynd av MRSA och andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker hos djur anmälas till Länsstyrelsen i aktuellt län och till Jordbruksverket (SJVFS 2013:23, K4). Enligt smittskyddslagen (2004:168) är veterinär även skyldig att meddela smittskyddsläkaren sådana uppgifter som kan vara av betydelse för smittspridning och eventuell smittspårning om människor drabbats. MRSA hos människor är på liknande sätt anmälningspliktigt inom humansjukvården. Det finns särskilda krav för behandlande veterinärer vid misstanke om MRSA (SJVFS 2013:14, K112). Det gäller bland annat information till djurägaren om restriktioner och smittskydd.

Det finns också krav för djurägare som har ett djur med en misstänkt eller pågående MRSA-infektion. Det gäller bland annat informationsplikt, kontaktisolering, separat transport och rengöring.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om författningar och bestämmelserna kring MRSA.

Mer information

För ytterligare information i enskilda fall kontakta veterinär, länsveterinär eller smittskyddsläkare.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls