Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Noskvalster (Pneumonyssoides caninum) hos hund

Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Hos en del hundar kan infektionen ge upphov till symtom, från de övre luftvägarna medan andra hundar inte uppvisar några kliniska symtom.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Hur ser hundens noskvalster ut? Se vår film gjord av SVA.
 

Noskvalster förekommer i stort sett hela världen men det är framförallt i Skandinavien som diagnosen är vanligast.

Symtom

Hundar med noskvalster kan uppvisa olika symtom men vanligen rör det sig om mildare symtom från de övre luftvägarna i form av till exempel nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne.

Inåtvända dragningar hos hund. Film: SVA.

En ökad förekomst av tonsilliter har också noterats i samband med förekomst av noskvalster. Var femte hund visade sig vid en undersökning på 1990-talet vara infekterad. Flertalet hundar visade dock inga symtom alls. Antalet infekterade hundar har troligen minskat i och med användandet av olika spot-on preparat med makrocykliska laktoner.

Smittspridning

Man vet inte hur smittspridningen sker. Direkt smitta från hund till hund är troligt eftersom man ibland kan se kvalster krypa på hundens nos. Eventuellt kan även indirekt smitta förekomma, då parasiten kan överleva relativt lång tid utanför hunden. Försök vid SVA har visat att noskvalster kan överleva i fuktig miljö upp till tre veckor både i rums- och kylskåpstemperatur. I torr miljö dör de däremot inom ett dygn. De är relativt snabba, rörelsehastigheten har uppmätts till 1 cm per sekund.

Diagnos

I dagsläget finns tyvärr inte någon enkel och pålitlig metod att diagnostisera noskvalster, utan oftast ställs en sannolikhetsdiagnos baserad på kliniska symtom. Nossköljningar kan vara ett sätt att diagnosticera parasiten men det är ingen säker metod eftersom kvalstren ofta befinner sig i bihålorna och därför är svåra att komma åt.

Behandling

Hundar kan vara i behov av behandling om de uppvisar tydliga symtom eller det finns en stark misstanke om noskvalsterinfektion. Denna bedömning görs av veterinär. Andra sjukdomar bör övervägas eftersom symtomen kan härröra från andra lidanden än noskvalster. Milbemycin i tablettform är registrerat för behandling av noskvalsterinfektion hos hund. En svensk studie visar att selamectin (tre behandlingar med två veckors intervall) också är effektivt mot noskvalsterinfektion. Även andra antiparasitära preparat såsom moxidectin (två behandlingar med tre till fyra veckors intervall) har använts för behandling av noskvalster.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls