Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sjukdomar hos vilda djur

Fiskgjuse med unge i bo. Fiskgjuse är statens vilt.

Fiskgjuse med unge i bo. Foto: Karin Bernodt/SVA

För att förstå vad som sker i naturen är det viktigt att veta varför djur dör och blir sjuka, så viktigt att det motiverar en egen vetenskapsgren - viltpatologin.

Olika djurarter drabbas av olika sjukdomar. Varje djurart har sitt sjukdomspanorama, det vill säga de sjukdomar och dödsorsaker, samt frekvensen av dessa, som drabbar en viss art. En "naturlig" död definieras av detta sjukdomspanorama. Sjukdomspanoramat förändras med tiden och påverkas av yttre och inre faktorer som: nya smittämnen, klimat, näringstillgång, tillgång till skydd, social miljö, stress och rovdjursförekomst.

Rovdjuren utgör en viktig faktor i detta sammanhang. Rovdjur dödar ofta sjuka djur, som på grund av sin sjukdom utgör ett lättare byte. Försvinner rovdjuren ändras sjukdomspanoramat. Dessutom innebär frånvaron av rovdjur att djur som smittats av någon infektionssjukdom kommer att leva längre och därmed kommer att ha större möjligheter att sprida smittan vidare till sina artfränder. I isolerade djurpopulationer där rovdjur saknas utgör infektionssjukdomar och parasiter ofta de vanligaste dödsorsakerna.

Generellt sett är infektionssjukdomar vanligare i täta populationer där djuren lever i nära kontakt med varandra än i glesa populationer med begränsad kontakt mellan artfränder.

I vissa fall är sjukdomar och dödsorsaker orsakade av människan, exempelvis av miljögifter. I andra fall är sjukdomsutbrott ett normalt skede i viltstammarnas biologi. De sjukdomar och andra dödsorsaker som drabbar vilda djur kan ofta förklara djurarters upp- och nedgångar. En del av dessa sjukdomar kan också drabba våra tamdjur och vissa sjukdomar hos djur (zoonoser) kan också överföras till människan. Dessutom utgör viltkött för många en betydelsefull livsmedelsresurs och det är viktigt att kunna identifiera sjukliga förändringar och bedöma om kött bör kasseras.

Goda kunskaper om det normala hälsoläget i olika djurpopulationer är en förutsättning för att objektivt kunna bedöma utbrott av ökad dödlighet. Och för att kunna sätta in åtgärder när så är lämpligt. Fallviltundersökningen syftar till att ge en överblick över hälsoläget och de sjukdomar som förekommer bland våra vilda djur.

Vid SVA bedrivs förutom fallviltundersökningen flera forskningsprojekt och riktade undersökningar som syftar till en fördjupad kunskap om förekomsten av infektionssjukdomar, parasiter och miljögifter hos våra vilda djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls