Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonellos som zoonos

Salmonella är en gramnegativ stavformad tarmbakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Det finns två arter av salmonella – Salmonella enterica och Salmonella bongori. De flesta salmonellor som smittar människor och djur ingår i arten Salmonella enterica. Infektion med salmonella är en av våra mer kända och viktigare zoonoser (sjukdom eller smitta som kan spridas mellan djur och människa).

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Salmonella kan smitta både från djur och människa och tvärtom. Foto: SVA

Salmonella hos människa

Sjukdomssymtom 

Akuta buksmärtor, diarré, illamående, feber och ibland kräkningar. Ofta ses lindriga symtom och infektionen kan också förlöpa symtomlöst. Dödsfall är sällsynta. Ibland kan genomgången infektion leda till komplikationer, exempelvis till reaktiv artrit - en immunologisk reaktion som ger ledvärk och feber.

Smittkällor

Kontaminerade livsmedel av animaliskt ursprung som till exempel kött och ägg, eller av vegetabiliskt ursprung som till exempel sallat och andra bladgrönsaker, groddar, kryddor och frön. Kontakt med smittade människor eller djur (framför allt reptiler, igelkottar och småfåglar).

Mottaglighet

Alla är i princip mottagliga för smitta. Barn och äldre samt personer med nedsatt immunförsvar är mera känsliga.

Inkubationstid

Ett till tre dygn (sex timmar till tio dygn).

Smittvägar

Salmonella kan smitta både från djur till människa och tvärtom. Bakterien överförs vanligtvis från djur till människor via kontaminerade livsmedel. Salmonella påvisas endast i ett fåtal livsmedelsproducerande djurbesättningar i Sverige varje år. Salmonellakontrollprogrammet visar att ägg och kött av inhemskt ursprung har en mycket låg förekomst av salmonella (cirka 0,05 procent). Hos människa rapporteras årligen cirka 3000-4000 fall av salmonella. Av dessa har cirka 20 procent smittats i Sverige, resten har smittats i samband med utlandsvistelse. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om salmonella hos människa.

I många länder utanför norden är salmonella vanligt förekommande i animalieproduktionen och därmed även i livsmedel av animaliskt ursprung från dessa länder. Salmonella kan även förekomma i vegetabilier som kontaminerats med salmonella från gödsel. För att minska risken för konsumenten så provtas vissa typer av livsmedel av animaliskt ursprung före införsel till Sverige*. Trots detta är de salmonellautbrott som rapporteras i Sverige och där smittan påvisats oftast orsakade av importerade livsmedel.

* Provtagning avseende salmonella tas t.ex. vid införsel av färskt, kylt och fryst kött av nöt, svin och fjäderfä samt ägg från EU-länder.

Smittsamhetsperiod

Under den tid infektionsämnet utsöndras oavsett om personen är sjuk eller inte. Denna tid är vanligen cirka fyra till sex veckor men kan ibland vara i flera månader upp till år. Bakterien utsöndras intermittent.

Salmonellakontroll från jord till bord

Som ett resultat av den salmonellakontroll vi har i Sverige i hela kedjan från jord till bord är inhemska livsmedel så gott som fria från salmonella och kontrollen av importerade livsmedel bidrar till att minska risken för konsumenten att bli smittad. För att ytterligare minska risken ska noggrann hygien vid hantering, tillverkning och tillredning av livsmedel vidtas, såsom även tillräcklig upphettning av kött, ägg och andra animaliska produkter, inkluderande pastörisering av mjölk. Därutöver rekommenderas god personlig hygien vid toalettbesök samt handtvätt efter hantering av reptiler och fågelbord.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls