Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Jävsdeklaration

Innan SVA anlitar en extern expert eller annan uppdragstagare ska en jävsdeklaration fyllas i. SVA har tillsammans med sju andra myndigheter tagit fram information för hantering av jäv, intressekonflikter och övriga bindningar. Samma krav på redovisning gäller även för samtliga SVA:s medarbetare.

E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens veterinärmedicinska anstalt och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gemensamt tagit fram en Jävsdeklaration för externa experter (pdf) som ska fyllas i innan myndigheterna anlitar en extern expert eller annan uppdragstagare.

Myndigheterna har även tagit fram en information om hur blanketten ska fyllas i samt vad som avses med jäv, bindningar och intressekonflikter och hur vi allmänt ser på dessa frågor: Jävsinformation (pdf)

Bakgrund

Enligt Regeringsformen (RF 1 kapitlet 9 §) ska domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Ett led i att säkerställa det är att SVA gemensamt med ett flertal myndigheter har tagit fram de regler och anvisningar som beskrivs ovan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls