Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Så hanterar SVA personuppgifter

Övergripande information om varför, med vilket rättsligt stöd och hur vi behandlar dina personuppgifter. Här finns också information om vilka rättigheter du har gällande vår behandling av dina personuppgifter.

 

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Exempel är namn, personnummer, e-postadresser, foton och PPN (produktionsplatsnummer). SVA är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar SVA personuppgifter inom ramen för myndighetens uppdragsverksamt, vid forskning, vid rekryteringar och för administration av nyhetsbrev till prenumeranter.

Tillbaka till sidans början

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

När vi behandlar dina personuppgifter skyddas din integritet genom EU:s dataskydds-förordning. GDPR gäller all behandling av personuppgifter som sker på automatisk väg (datoriserad) samt fysiska register.

Tillbaka till sidans början

Offentlighetsprincipen

SVA är en myndighet och information som skickas till SVA via e-post eller via kontaktformulären på vår webbplats blir därför som huvudregel allmänna handlingar och kan vid en begäran komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Som myndighet ska SVA bevara allmänna handlingar. SVA gallrar allmänna handlingar enbart i enlighet med gallringsregler och beslut.

Tillbaka till sidans början

Varför samlar SVA in personuppgifter?

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är till exempel samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning.

Exempel på när SVA samlar in personuppgifter:

Frågor till SVA via webbplatsens kontaktformulär

Syfte: För att komma i kontakt med dig i samband med att vi besvarar en fråga du ställt och skickat in via webbplatsens kontaktformulär (namn och e-postadress).

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse.

E-post till SVA

Syfte: För att komma i kontakt med dig i samband med att vi besvarar en fråga du ställt och skickat in via e-post (namn och e-postadress).

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse.

Nyhetsbrev till prenumeranter

Syfte: För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig som valt att starta en prenumeration på nyheter från vår webbplats (e-postadress).

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig att kunna fullgöra det avtal som ingåtts i samband med din anmälan till prenumerationsregistret.

Beställningar av trycksaker

Syfte: För att kunna skicka ut fysiska exemplar till dig som beställt rapporter via webbplatsens beställningsformulär (namn, adress, e-postadress).

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig att kunna fullgöra det avtal som ingåtts i samband med din beställning.

Rekrytering

Syfte: För att hantera dina ansökningshandlingar i samband med rekryteringar till utannonserade tjänster via vår webbplats (namn, kontaktuppgifter, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet eller övriga personuppgifter som du själv väljer att uppge i din ansökan).

Rättslig grund: Behandlas med stöd av samtycke från den sökande själv och övrig behandling är nödvändig för att kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Inom uppdragsverksamheten

Syfte: För att kunna genomföra vårt uppdrag och fullfölja ingångna avtal exempelvis inom diagnostik. Det kan till exempel handla om uppgifter om djurägare eller anställda som förekommer hos uppdragsgivaren.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig att kunna fullgöra ett avtal eller för att utföra uppgift av allmänt intresse.

Inom forskningsverksamheten

Syfte: För att fullgöra det forskningsuppdrag som åläggs myndigheten i förordning (2009:1394) med instruktion för SVA. All eventuell sker utan att enskilda personer kan identifieras.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra rättslig förpliktelse.

Inom övervakningsverksamheten

Syfte: För att kunna genomföra den övervakning som åläggs myndigheten i förordning (2009:1394) med instruktion för SVA.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra rättslig förpliktelse

Tillbaka till sidans början

Att tänka på i kontakten med oss

Undvik känsliga eller integritetskänsliga uppgifter, som SVA inte efterfrågat. Om du måste använda e-post för integritetskänsliga uppgifter, kontakta SVA för att använd e-post som är skyddad med kryptering så att endast avsedd mottagare kan ta del av uppgifterna.

Tillbaka till sidans början

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter från dig antingen direkt på vår webbplats, via e-post eller enkätundersökningar etc. Inom SVA:s övervakningsverksamhet kan uppgifter samlas in via registerdata från andra myndigheter, till exempel från Jordbruksverket.

Personuppgifter kan också samlas in från kunder inom uppdragsverksamheten. Exempel är kontaktinformation till personal.

SVA bedömer att det som regel är förenligt med de ursprungliga ändamålen att behandla personuppgifter även för den forskning och övervakning som vi är ålagda att genomföra enligt författning. De personuppgifter som samlas in i samband med vår uppdragsverksamhet kan därför komma att vidarebehandlas inom forsknings- eller övervakningsverksamheten.

Tillbaka till sidans början

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Vi behöver alltid spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja vårt åtagande till dig, till exempel för att fullgöra ett avtal. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller krävs för att fullgöra det ändamål för vilket de samlades in.

Beställningar av rapporter och svar på frågor som inkommit via webbplatsen raderas efter det att ärendet avslutats, det vill säga efter det att beställningen eller svaret skickats från oss. Är uppgifterna i den inskickade frågan knutna till ett befintligt eller nytt ärende flyttas uppgifterna till ett ärendehanteringssystem (diarium) där de lagras med stöd av bestämmelser om arkivering.

Personuppgifter i samband med rekrytering, sparas i upp till 24 månader. Dina ansökningshandlingar blir allmänna handlingar hos SVA och att uppgifterna som du lämnar kan komma att lämnas ut på begäran i enlighet med offentlighetsprincipen. Tänk på att till exempel i ansökningshandlingar inte uppge integritetskänsliga uppgifter som inte efterfrågats av oss.

Personuppgifter som behandlas för att fullgöra myndighetens forskningsuppdrag kan komma att behandlas under en längre tid.

Tillbaka till sidans början

Vem kan ta del av uppgifterna?

De medarbetare på SVA som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån principen att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ändamålen har tillgång till dem.

De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som SVA har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med SVA omfattar.

Tillbaka till sidans början

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter efter hur pass känslig informationen är för att säkerställa sekretess, skydd av integriteten och tillgång till personuppgifterna.

Tillbaka till sidans början

Dina rättigheter

Om du har frågor som rör SVA:s behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud, se nedan. Du kan också skicka en begäran om rättelse till registrator@sva.se eller till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Tillbaka till sidans början

SVA:s dataskyddsombud

Kontakta dataskyddsombudet om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör SVA:s behandling av dina personuppgifter, e-post: sva@sva.se eller per post: Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala, märk kuvertet med "SVAs dataskyddsombud". Du kan även nå dataskyddsombudet via tel: 018-67 40 00 (växel).

Tillbaka till sidans början

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked som klargör om SVA behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag, tillsammans med viss närmare information.

Tillbaka till sidans början

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Tillbaka till sidans början

Rätt att göra invändningar

När SVA behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om SVA inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste SVA upphöra med behandlingen.

Tillbaka till sidans början

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa SVA från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Tillbaka till sidans början

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Observera att när dina personuppgifter behövs för att SVA ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller ingår som en del av en allmän handling har SVA ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Tillbaka till sidans början

Om du har synpunkter på SVA:s behandling av dina personuppgifter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på SVA:s behandling av dina personuppgifter. Beslut som myndigheten meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt ovan, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Har du klagomål på SVA:s handläggning kan du göra en anmälan till Riksdagens ombudsmän (JO). Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav direkt till SVA eller väcka talan i allmän domstol. Du kan också ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern som handlägger anspråk på ersättning enligt skadeståndslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra klagomål gällande SVA:s behandling av dina personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling med ansvar för att övervaka tillämpningen av dataskydds-förordningen.

Tillbaka till sidans början

Varför används kakor på SVA:s webbplats?

För att du ska få en så bra upplevelse som möjligt av SVA:s webbplats och för att vi ska kunna analysera besöksstatistik, hämtar vi information om hur du använder vår webbplats genom så kallade kakor (små textbaserade filer som placeras på din dator). Men vi samlar inte in några personuppgifter genom kakor, utan endast din anonymiserade ip-adress, där de sista två positionerna raderats.

Tillbaka till sidans början

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls