Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA:s uppdrag och styrning

Instruktion

Regeringens förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, anger ramarna för SVA:s verksamhet.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut och anger mål för SVA:s verksamhet, hur stora anslag myndigheten får och vad för resultatinformation som SVA ska lämna till regeringen efter årets slut.

SVA styrs också av:

Lagstiftning som arbetsmiljö- och miljölagstiftning, men också lagstiftning kring djurhälsa, foder och livsmedel.

För att säkerställa att vi är en opartisk myndighet tillämpas bland annat regler och anvisningar rörande intressekonflikter samt jävsförhållanden.

Ackreditering och certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kundpåverkan för att  kunna leverera det som kunder, samarbetspartners och intressenter vill ha, och förväntar sig. Detta fångas upp bland annat genom kundundersökningar och klagomålshantering för att förbättra verksamheten.

SVA strävar efter att minska sin negativa miljöpåverkan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls