Gå direkt till innehåll

SVA:s uppdrag och styrning

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger organiserad under Näringsdepartementet.

Precis som andra myndigheter i Sverige, styrs SVA först och främst av myndighetsförordningen.  Ramarna för verksamheten anges av regeringens förordning med instruktion för SVA. Mål för SVA:s verksamhet, hur stora anslag myndigheten får och vad för resultatinformation som SVA ska lämna till regeringen efter årets slut, bestäms i regleringsbrevet som beslutas av regeringen.  

Styrs också av detta

Epizootilagstiftningen är en speciell lagstiftning som bestämmer hur man ska agera vid misstanke om en epizootisjukdom. En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Lagen syftar till att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning. Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizooti sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. En fullständig förteckning över epizootiska sjukdomar finns på Jordbruksverkets webbplats. 

Eftersom SVA är en myndighet med beredskapsuppdrag, styrs myndighetens arbete också av förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap

Lagstiftning som arbetsmiljö- och miljölagstiftning, men också lagstiftning kring djurhälsa, foder och livsmedel.

Ackreditering och certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kundpåverkan för att kunna leverera det som kunder, samarbetspartners och intressenter vill ha, och förväntar sig. Detta fångas upp bland annat genom kundundersökningar och klagomålshantering för att förbättra verksamheten.

För att säkerställa att vi är en opartisk myndighet tillämpas bland annat regler och anvisningar rörande intressekonflikter samt jävsförhållanden.

SVA strävar efter att minska sin negativa miljöpåverkan.

Senast uppdaterad : 2020-01-09