Gå direkt till innehåll

Foder och vatten i ett föränderligt klimat

Den pågående klimatförändringen medför höjd medeltemperatur och förändrade nederbördsmönster (kraftiga regn, storm och torka) som kan orsaka både bristande tillgång och försämrad kvalitet på foder och vatten. Detta riskerar att påverka såväl djurhälsa som produktionskapacitet och livsmedelssäkerhet.

Kor vid vattendrag

Klimatförändringen kommer att bidra till ökad förekomst av såväl kemiska som mikrobiologiska faror till följd av översvämningar, kraftiga regn, torka och höjd medeltemperatur. Exempelvis kan förändringar i ekosystem och djurpopulationer påverka förekomsent av smittor hos djur och människor samt smittämnens överlevnad och spridningsvägar. Det kan i sin tur bidra till försämrad kvalitet på foder och vatten genom ökad spridning av smittämnen till foder och vatten via miljön. Förändrade nederbördsmönster (kraftiga regn, storm och torka) och ökade medeltemperaturer kan även orsaka bristande tillgång till på foder och vatten till följd av missväxt och sinande brunnar.  Samtidigt som förändringar i ekosystem och användning av nya foderväxter kan bidra till introduktion av nya växtskadegörare och påverka förekomsten av de växtskadegörare som redan idag finns i Sverige. Förstörda eller ovanligt låga skördar till följd av extremväder kan innebära ökat behov av import eller införsel av foder, vilket kommer att ställa krav på nya och förbättrade kvalitetsrutiner.

Hela foderkedjan påverkas av klimatförändringen

I ett förändrat klimat kan lantbruket dra nytta av förlängd vegetationsperiod med fler vallskördar och odling av nya fodergrödor. Med introduktion av nya fodergrödor följer dock en risk för introduktion av nya mögelarter och ökad förekomst av redan förekommande mögelarter. Nya arter av mögelsvampar med förändrad förmåga att producera toxiner kan även gynnas till följd av förändrad artsammansättning av foderväxter. På så vis kan ett varmare och fuktigare klimat leda till försämrad foderhygien genom angrepp av mögelsvamp både i fält och under lagring, samt en ökad förekomst av andra växtskadegörare i fält. 

Förändrade nederbördsmönster och ökad medeltemperatur kan även påverka möjligheten till sådd, skörd och lagring av foderråvaror. Höjd temperatur under vinterhalvåret medför ett ökat behov av effektiv och säker konservering av foder. I dagens läge förbättras våra möjligheter att lagra foder under vinterhalvåret genom mer eller mindre medveten kyllagring. Kommande högre medeltemperaturer kan därför bidra till ett ökat behov av investeringar i system för kylning eller effektivare och mer långtgående torkning av foderråvaror. En ytterligare komplicerande faktor är att nederbördsmängden kan komma att öka under skördeperioden vilket kan orsaka problem att ta in skörden och därmed ställer ökade krav på en effektiv skörde- och konserveringskedja.

Påverkan på betesperiod och beten

En förlängd vegetationsperiod ökar längden på betesperioden, vilket kan ha flera fördelar. Exempelvis skulle den kunna bidra till att minska risken för luftvägsviroser som ofta trivs i inomhusmiljöer. Vid sidan av påtagliga fördelar bidrar en förlängd betesperiod till ökad exponering av betesdjuren för smittor i miljön, såväl vektorburna som från vilda djur, mark och vatten. Dessutom blir djuren mer utsatta för väder och vind vid extremväder och för massförekomst av insekter.

Klimatförändringen kan även orsaka betesbrist till följd av torka eller översvämning. Brist på bete kan leda till att djuren börjar beta av giftiga växter. Torka med hård betning kan även öka djurens exponering för parasitsmitta genom att de betar närmare marken och närmare områden där smittade djur gödslat, områden som normalt ratas. Samtidigt kan torka och avsaknad av skyddande vegetation även gynna husdjuren, då det vanligen missgynnar såväl vektorer som parasiter.

Ökad förekomst av ogräs och giftiga växter

Eftersom våra gagnväxter är anpassade till vårt nuvarande klimat och odlingssystem kan den förväntade ökningen av både översvämningar och torka komma att påverka förekomsten av ogräs i vallar och annan växtodling samt på beten. Vissa oönskade eller giftiga växter kan gynnas av längre torrperioder eller översvämningar. Ett exempel på detta är sprängört, som ofta växer nära vatten och är en av de farligaste växterna för våra husdjur. Under torrperioder kan sänkt vattenstånd leda till att växten (inklusive rötterna som är särskilt giftiga) friläggas för bete och utgöra allvarlig fara för betande djur.  

Klimatförändringen påverkar tillgång och kvalitet på vatten

Klimatförändringen kan påverka både vattenkvalitet och tillgången till vatten. Häftiga regn och översvämningar bidra till ökad förorening av ytvatten samtidigt som brunnar kan sina till följd av längre torrperioder. Varmare vatten i våra insjöar kan medföra ökad förekomst av algtoxiner. 

För att klara av att förse djur med vatten kan alternativa vattenkällor komma att användas. Redan idag används havsvatten i viss utsträckning som dricksvatten till djur, denna användning kan komma att öka till följd av klimatförändringen.

Bristande tillgång till vatten påverkar inte enbart tillgången till vatten till djur utan även vatten för bevattning av fodergrödor, vilket kan bli aktuellt för att säkra produktionen under torra perioder.

Senast uppdaterad : 2019-11-20