Gå direkt till innehåll

Kontroll och övervakning av salmonella

Kontroll och övervakning av salmonella i Sverige sker i hela kedjan från jord till bord. Många parter deltar i arbetet med att motverka förekomst av salmonella bland djur, människor och livsmedel. Det finns både obligatoriska och frivilliga övervakningsprogram.

Salmonella i foder

Fodertillverkaren är ansvarig för att tillverka ett salmonellafritt foder. Enligt lag måste allt fjäderfäfoder värmebehandlas medan det kravet inte finns för foder till övriga djurslag. Men i praktiken så värmebehandlas idag nästan allt foder, även till nötkreatur och gris. Enligt lagstiftning måste varje fodertillverkare ta ut ett visst antal salmonellaprov längs tillverkningslinjen per vecka, där antalet prov beror på vilket sorts foder som tillverkas. Förutom dessa veckoprov tar foderföretagarna själva ut egna prover i sin egenkontroll för att kunna garantera att fodret inte innehåller salmonella. Foderkontrollen övervakas av Jordbruksverket.

Salmonella i foderråvara

Import

De foderråvaror som erfarenhetsmässigt utgör en salmonellarisk är indelade i olika klasser. Alla importerade foderråvaror som är klassificerade måste provtas för salmonella. Enbart råvaror med negativt analysresultat får gå in i produktionen.

Tillverkning

Vid tillverkning av vissa av de foderråvaror som är klassificerade ska foderföretaget ha ett salmonellakontrollprogram som garanterar att foderråvaran är säker att använda.

Mer information om foderkontrollen finns under ”salmonella i foder".

Salmonellakontroll/övervakning livsmedel

Ansvaret för kontrollen och övervakningen av salmonella i livsmedel delas mellan Livsmedelsverket och kommunerna. Livsmedelsverket bedriver kontroll i slakterier och de flesta styckningsanläggningar medan kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor ansvarar för övrig kontroll av livsmedel. Utöver det sker provtagning inom ramen för företagens egenkontroll.

Obligatoriskt kontroll- och övervakningsprogram vid slakterier och styckningsanläggningar

För att dokumentera förekomsten av salmonella i livsmedel av animaliskt ursprung tas prover från slaktkroppar (cirka 9000 svabbprover från nötkreatur och svin per år och cirka 3000 halsskinnprover från fjäderfä per år). Dessutom tas cirka 5000 prover per år vid styckningsanläggningar för att övervaka förekomsten av salmonella i köttråvara eller i miljön där dessa hanteras.

Salmonellakontroll/övervakning humanfall

Övervakningen av antalet humanfall av salmonellasmitta bygger på klinisk provtagning och inrapportering av smittade individer till Folkhälsomyndigheten som tillsammans med landstingens smittskyddsenheter och landets kommuner sköter utredningar av sjukdomsutbrott. Dessa utredningar görs i samarbete med Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket när utbrotten har kopplingar till foder, djur eller livsmedel.

Övervakning antibiotikaresistens

Övervakning av förekomsten av antibiotikaresistenta salmonellaisolat är en viktig del i den svenska salmonellakontrollen. Denna övervakning genomförs av SVA i övervakningsprogrammet SVARM. Resultaten redovisas i den årliga SVARM-rapporten tillsammans med uppgifter om resistensläget hos andra bakterier från djur och uppgifter om försåld mängd antibiotika.