Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA bidrar med expertråd

Förutom att SVA är en statlig expertmyndighet med kompetens inom bland annat veterinärmedicin och foder, så är SVA också kontrollmyndighet för vissa områden som rör smittämnen som kan överföras mellan djur och människor, zoonoser.

När det gäller foderkontrollen har SVA, Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, ett nära samarbete med Jordbruksverkets foderkvalitetsenhet, den instans som utformar planen för foderkontrollen. SVA står för den vetenskapliga kompetensen inom foderområdet och bidrar bland annat med riskvärderingar och praktisk kunskap vid förekomst av smittor.

Avseende djurhälsa deltar SVA aktivt i arbetet med att förebygga och bekämpa epizootiska och zoonotiska sjukdomar. SVA har dessutom dygnet runt-beredskap för att snabbt kunna agera vid misstanke om utbrott av allvarlig smittsam sjukdom.

När det gäller zoonoser har SVA också en direkt uppgift i kontrollen, genom att vara den myndighet som sammanställer den årliga zoonosrapporten till EU-kommissionen. Zoonosrapporten innehåller data om förekomsten av zoonotiska smittämnen bland djur, i livsmedel och foder. SVA är också, tillsammans med djurhälsoorganisationerna, delaktig i både upplägg och genomförande av många av de kontrollprogram som pågår inom djurhälsoområdet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls