Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Atypisk myopati (tysklönnförgiftning) hos häst

Atypisk myopati eller säsongsbunden betesmyopati är en ovanlig typ av allvarlig korsförlamning som ses hos betande hästar. Tysklönn och asklönn kan orsaka förgiftning som ger kraftigt muskelsönderfall. En drabbad häst får andningssvårigheter, hjärtklappning, svettning och mörkfärgad urin. Sjukdomen har en hög akut dödlighet.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Unga skott av tysklönn kan vara giftiga för hästar. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Gittan Gröndahl/SVA

Atypisk myopati (atypisk = avviker från det normala, myopati = muskelsjukdom) är beskriven hos betesgående hästar i Europa och Nordamerika sedan 1980-talet. Sjukdomen har kallats säsongsbunden betesmyopati i Nordamerika. Några fall har förekommit i Skåne i maj 2014. Över 400 fall registrerades i andra länder i Europa 2013. Flera hästar inom samma bete insjuknar i regel. Flest fall har setts om hösten, men det förekommer även fall på våren. Sjukdomen har förekommit allra mest hos unghästar, kanske på grund av hästhållningen, men alla åldrar kan drabbas.

Symtom

Vuxna blad från trädet tysklönn. Det är olämpligt att hästar äter av växten, särskilt ”näsorna” (på hösten) och unga skott (på våren) anses giftiga. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Gittan Gröndahl/SVA

Drabbade hästar får perakuta och kraftiga symtom, med muskelsmärta, muskelskakningar, stelhet, svaghet och andningssvårigheter. Många svårt påverkade hästar försöker ändå att äta och de har oftast normala tarmljud. De har ofta svårt att kissa och urinblåsan blir utspänd, vilket kan ge tecken på kolik. Det mest specifika tecknet på sjukomen är mörkfärgad urin. En hög andel dör, många inom 72 timmar. Ibland hittas hästen plötsligt död på betet.

Toxin

Forskning tyder på att sjukdomen orsakas av intag av det giftiga ämnet hypoglycin A som bryts ned till toxinet MCPA (methylene cyclopropylacetic acid). Hypoglycin A och MCPA har hittats i blod och urin från drabbade hästar i både USA och Europa.
Hypoglycin A har påvisats i frön och skott från vissa träd av lönnsläktet, asklönn (eng. box elder tree, Acer negundo) och tysklönn (eng. sycamore maple, Acer pseudoplatanus).

Förgiftningsväg

Hästarna får i sig toxin när de äter näsor, skott eller andra delar av tysklönn eller asklönn i hagen.

Patogenes

Sjukdomen ger en ansamling av lipider (fett) i cellerna i musklerna för kroppshållning och andning. Ibland drabbas även hjärtmuskeln.

Diagnos

Initial diagnos baseras på akuta tecken på svår myopati hos en eller flera hästar med tillgång till bete. Urinprov visar mörkt rödbrun eller kaffefärgad urin på grund av muskelsönderfall, myoglobinuri. Blodanalyser visar kraftigt förhöjda muskelenzymer (särskilt CK, men även ASAT, LDH), ibland förhöjda levervärden, och oftast låga kalciumvärden. Specifik diagnos baseras på histopatologisk undersökning, med svår akut muskelnekros (celldöd) i muskulaturen för andning och kroppshållning, samt fettansamlingsmyopati (lipid storage myopathy).
Subkliniska fall (utan symtom) kan påvisas med hjälp av analys av muskelvärdet CK.

Differentialdiagnoser vid plötslig sjukdom och dödsfall på betet kan vara till exempel tarmvred, gräsbetessjuka, botulism, stelkramp, andra förgiftningar, mjältbrand och eventuellt piroplasmos. Oftast ses inte extremt höga muskelvärden vid dessa diagnoser. Differentialdiagnos vid liknande symtom som vid atypisk myopati och tillsammans med förhöjda muskelvärden, men med annan anamnes och förlopp, kan till exempel vara andra typer av korsförlamning, nutritionell muskeldegeneration (orsakad av selenbrist), hyperkalemisk periodisk paralys (HYPP) eller muskelskador. Differentialdiagnoser med rödbrun urin på häst är bland annat klassisk korsförlamning, hemolytisk anemi och piroplasmos. Hemolytisk anemi på häst kan i sin tur vara utlöst av en förgiftning, bland annat av rödlönn (Acer rubrum), silverlönn (Acer saccharinum), sockerlönn (Acer saccharum), lök (Allium spp), kål (Brassica spp) och fentiazin.

Provtagning

Blod i EDTA-rör och serumrör tas för hematologi och klinisk kemiska analyser. Urinprov kan tas för påvisande av myoglobin. Muskelbiopsi kan tas för histopatologisk diagnos. För specialfärgningar av muskel kan prover behöva frysas i flytande kväve.

Behandling

Specifik behandling saknas. Understödjande behandling med antiinflammatoriska medel, antioxidanter, och intravenös vätska för att korrigera elektrolytrubbningar, särskilt vid hypokalcemi, har föreslagits. Tömning av urinblåsan kan behövas.

Länkar till artiklar om hantering av fall av atypisk myopati  i tidskriften Equine Veterinary Education, 2013:

Part 1: First aid, cardiovascular, nutritional and digestive care
Part 2: Muscular, urinary, respiratory and hepatic care, and inflammatory/infectious status

Isolering

Det finns ingen anledning att isolera fall av atypisk myopati.

Stallrengöring och desinfektion

Det finns ingen anledning att desinfektera särskilt vid denna sjukdom.

Profylax

Förhindra att hästar äter frökapslar (näsor) från asklönn och tysklönn, till exempel genom att erbjuda tillskottsfoder om betet är magert. Om fall av atypisk myopati uppträder på ett visst bete, ta bort alla övriga hästar från den hagen för att inte riskera att de också insjuknar. Ha inte tysklönn och asklönn i anslutning till hästhagar.

Prognos

Dödligheten i atypisk myopati är hög, tre av fyra drabbade hästar dör eller avlivas.

Zoonosaspekt

Människor drabbas inte av denna sjukdom från hästar. Förgiftning med hypoglycin A förekommer dock från frön från en omogen frukt som växer i Västindien, ackee (Blighia sapida). Sjukdomen, som kallas ”Jamaican vomiting sickness”, ger bland annat kraftiga kräkningar och kan leda till döden. Ackee tillhör samma växtfamilj, kinesträdsväxter (Sapindaceae), som lönnsläktet (Acer) gör.

Vad säger lagstiftningen?

Sjukdomen är inte anmälningspliktig. Gittan Gröndahl vid SVA önskar kontakt med veterinärer eller hästägare med hästar som drabbats av sjukdomen för att övervaka sjukdomsläget i landet. AMAG, Atypical Myopathy Alert Group, önskar också att fallen anmäls till deras internationella databas, http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/en/.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls