Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Allvarliga infektionssjukdomar i öga och mun påverkar djurvälfärden hos svenska renar

Publicerad 2020-01-20

Rennäringen är en av deviktigaste produktionsgrenarna i norra Sverige och också klassad som nationelltriksintresse. Renen ger utkomst inte bara för renägarna utan även förrestaurang- och livsmedelssektorn, turism- och besöksnäringen samtskinnindustrin. Betande djur är dessutom mycket viktiga för ekosystemet och föralbedoeffekten. Renen är också en viktig kulturbärare för det samiskasamhället. Klimatförändringarna slår hårt mot renskötseln i hela Sápmi. Renarnafår svårare att komma åt sin föda vintertid, och stödutfodring sker idag i alltstörre utsträckning. Ofta måste renarna drivas ihop vid stödutfodring vilket ledertill trängsel och stress samt ökad sjuklighet. Det finns tydliga indikationerpå att sjukdomar i ögon och mun är vanligt förekommande hos svenska renar. Deorsakar djurlidande och nedsatt produktion då djuren får svårt att äta ochdärmed svälter. Syftet med den här studien är att kartlägga förekomsten avsjukdomar i ögon och mun hos svenska renar samt att fastställa vad som orsakardem, vilka riskfaktorer som finns och hur de bäst kan förebyggas. Projektetkommer att genomföras som ett doktorandprojekt:


  1. Framtagandeav system för tidig upptäckt, och optimal provtagning och diagnostik försjukdomar i ögon och mun.

  2. Kartläggningav förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos levande och slaktade djur.

  3. Riskfaktorerför sjukdomar i ögon och mun samt renägarnas erfarenheter och uppfattning omdessa sjukdomar. Intervjustudie och observationer i fält.

  4. Enlongitudinell studie för att följa de ekonomiska effekterna av sjukdomar i ögonoch mun.

I projektgruppen ingår Ann Albihn, Anna Omazic och Jenny Frössling från SVA samt Jonas Johansson Wensman och Lotta Berg från SLU.